Disclaimer & Privacybeleid

Onderstaande regeling is van toepassing op alle initiatieven van vzw RTVB (RING en RINGtv.be). Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

AANSPRAKELIJKHEID 

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu. 

vzw RTVB sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met de gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s van de vzw RTVB (RING en RINGtv.be). Dit ongeacht of de vzw RTVB zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. 

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de vzw RTVB werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. 

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten. 

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie. 

AUTEURSRECHT 

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch "cachen'" van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk. 

Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. 

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist. 

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij de vzw RTVB en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de vzw RTVB. 

Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen. 

In ieder geval vrijwaart u de vzw RTVB tegen aanspraken van derden. 

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, te voorkomen. 

INZAMELEN VAN INFORMATIE 

We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via:

  • Aankoop van producten 
  • Deelname aan acties 
  • Gebruik van onze internetsite 
  • Inschrijving op nieuwsbrief 

De gegevens worden verwerkt en gebruikt om: 

  • u te contacteren voor marketingdoeleinden 
  • aan u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen 
  • u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden 

en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt. 

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak. 

Categorieën van gegevens: 

Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer van de geregistreerde Gegevens mbt. opleiding, functie of beroep indien deze van toepassing zijn 

Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden in de registratieprocedure op www.robinsonlist.be. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld, geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen. 

Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis. 

Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel gebruiken voor het versturen van bijvoorbeeld gewonnen tickets, kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan de vzw RTVB, Luchthavenlaan 22 in 1800 Vilvoorde. 

Bij wijziging van ons reglement voor bescherming van persoonlijke gegevens ( vb. bij het gebruik van de consumenteninformatie voor nieuwe, nog niet in het privacy-beleid voorziene doeleinden), wordt u altijd op de hoogte gesteld alvorens we uw gegevens gebruiken. Hierdoor blijft het voor u steeds mogelijk uw deelname te weigeren. 

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bvb. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren. 

De vzw RTVB maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo zijn we in staat u als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden, indien van toepassing. 

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door de vwzw RTVB. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren. Dit zijn dus louter functionele cookies 

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files (analytische cookies). Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. RING maakt op geen enkel moment gebruik van tracking cookies of marketingcookies waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gevolgd. 

Recht op inzage en correctie 

Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, na schriftelijke aanvraag. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden. 

Indien opgemerkt wordt dat de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden, is verzet altijd mogelijk. 

De vzw RTVB behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. 

AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE 

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van RING is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van de vzw RTV. Het volledige URL-adres van de website van RMM moet wel duidelijk zichtbaar zijn. 

De vzw RTVB is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen de vzw RTVB en de beheerders van die andere site. 

De vzw RTVB geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren. 

Evenmin onderschrijft de vzw RTVB hiermee de producten of diensten beschreven op deze site. 

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. De vzw RTVB, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen. 

GESCHILLEN 

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk, onverminderd het recht van de vzw RTVB om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. 

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door de vzw RTVB worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.