Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

OVER DE RAND: CD&V over beleidsnota Vlaamse Rand

OVER DE RAND: CD&V over beleidsnota Vlaamse Rand

Vanavond gaat RINGtv in het programma 'Over De Rand' dieper in op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over de Vlaamse Rand. Welke zaken zijn goed in de nota? Welke niet? Waar liggen de prioriteiten voor onze regio de komende jaren? RINGtv laat alle partijen aan het woord die in de commissie van het Vlaams Parlement zitten. Voor CD&V is dat Peter Van Rompuy uit Beersel.

Wat is uw eerste reactie op de beleidsnota voor de Vlaamse Rand?
CD&V vindt in de beleidsnota twee grote veranderingen terug waar wij hard voor gestreden hebben. Het gaat enerzijds om de historische verhoging van de middelen voor de gemeenten in de Vlaamse Rand om de problemen van verstedelijking aan te pakken en anderzijds het inzetten op taal als sleutel tot een vlotte integratie.

Wat betreft de historische verhoging van de middelen compenseert dit de gemeenten voor het behoud van open ruimte. De andere stroom van middelen – via het Vlaams Randfonds  -  maakt het mogelijk om te investeren in meer plaatsen voor kinderen in de school in de buurt, in betaalbare woningen, in meer plaatsen voor ouderen in een woonzorgcentrum in de eigen gemeente, enz. De specifieke, jaarlijkse ondersteuning voor Halle, Dilbeek en Vilvoorde blijft ook verzekerd.

De lat gaat omhoog op het vlak van taalkennis. Concreet komt er een taalscreening voor kleuters in het laatste jaar. De VDAB zal voor werklozen veel vroeger in het begeleidingstraject een taalcursus organiseren wat een belangrijke troef is om werk te vinden. Ook voor de toegang tot sociale woningen worden de taalvereisten verscherpt.

Welke zaken vindt u goed in de beleidsnota?
Naast de historische verhoging van de middelen voor de gemeenten en het inzetten op taal en integratie, vinden we het ook heel belangrijk dat er wordt ingezet op betaalbaar wonen en het wegwerken van de historische achterstand inzake het zorg- en welzijnsaanbod. Daarvoor wordt ook samengewerkt met de provincie Vlaams-Brabant.

Ook dat is een belangrijk punt dat CD&V heeft binnengehaald, met name de samenwerking versterken in het beleid voor de Vlaamse Rand. De uitdagingen zijn zo groot dat alle actoren de krachten moeten bundelen. Het gaat daarbij om de provincie Vlaams-Brabant, vzw De Rand, het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, de regionale zenders, het verenigingsleven, enzovoort. Wij hebben daarbij ook gewezen op het belang van RINGtv voor de gemeenschapsvorming in onze regio. Wij willen die rol ook erkend en ondersteund zien.

Welke zaken ontbreken volgens u in de beleidsnota?
De concrete uitvoering van de beleidsnota zal uiteraard zeer belangrijk zijn en dat zullen we vanuit de CD&V zeer aandachtig opvolgen. De beleidsnota had wat concreter mogen zijn wat betreft de aanpak van de mobiliteitsproblematiek en de uitbouw van een beter openbaar vervoer. We rekenen er op dat eindelijk de schop in de grond gaat voor de werken aan de Ring. We rekenen er ook op dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met vzw De Rand tot stand komt in goed overleg, ook met de provincie. De faciliteitengemeenten verdienen blijvende aandacht en moeten bij evenementen zoals het Gordelfestival betrokken blijven.

De Vlaamse Rand wordt versterkt via het Vlaamse Randfonds. Waarvoor moet dat geld volgens u gebruikt worden? 
Het Vlaamse Randfonds moet voor CD&V vooral inspelen op de gevolgen van de verstedelijking voor de noden op het vlak van onderwijs, welzijn en zorg, inburgering en integratie. Dat moet gebeuren in overleg met de andere ministers van de Vlaamse Regering. Alle ministers moeten zich bewust zijn van de noodzaak om het Vlaamse en groene karakter van onze regio te versterken.

De bevolking en het aantal nieuwkomers groeiden in onze regio sneller dan in de rest van Vlaanderen. Het beleid moet rekening houden met deze sociaal-economische realiteit. Het in stand houden en versterken van de sociale cohesie in onze regio, in de diverse gemeenten, dat is de grote uitdaging voor de komende jaren.