Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

OVER DE RAND: N-VA over beleidsnota Vlaamse Rand

OVER DE RAND: N-VA over beleidsnota Vlaamse Rand

Vanavond gaat RINGtv in het programma 'Over De Rand' dieper in op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over de Vlaamse Rand. Welke zaken zijn goed in de nota? Welke niet? Waar liggen de prioriteiten voor onze regio de komende jaren? RINGtv laat alle partijen aan het woord die in de commissie van het Vlaams Parlement zitten. Voor N-VA is dat Inez De Coninck uit Opwijk.

Wat is uw eerste reactie op de beleidsnota voor de Vlaamse Rand?
Mijn eerste reactie is zeer positief. De beleidsnota is goed uitgewerkt en meer een herhaling van het regeerakkoord. De minister is dan ook iemand van de rand en kent de mooie regio met zijn specifieke problematiek goed. Deze beleidsnota is niet enkel een voortzetting van het beleid dat de minister in de vorige regering gevoerd heeft maar er wordt een tandje bijgestoken om de problematiek in de rand écht aan te pakken.

De demografische druk vanuit Brussel op de Vlaamse Rand blijft het Vlaamse karakter van de regio onder druk zetten. Deze beleidsnota erkent het belang van het Nederlands als de taal die iedereen samenbrengt. In onze regio is iedereen welkom maar het is belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is dat de voertaal van onze gemeenschap het Nederlands is.

Ook het groene en landelijke karakter van de regio staat onder demografische druk. Met deze beleidsnota geeft de regering aan de bestaande natuur in de Vlaamse Rand te willen beschermen en waar mogelijk met elkaar te verbinden. Op deze manier kan de Vlaamse Rand ook een groene rand rond Brussel blijven. Om deze problematieken echt te kunnen aanpakken is het zeer goed dat deze regering een Vlaamse Randfonds van 20 miljoen euro in het leven roept. 

Welke zaken vindt u goed in de beleidsnota?
De richting van de beleidsnota is zeer goed en kan in het kort worden samengevat als Groen en Vlaams. Daarenboven wordt er ook voor de eerste keer specifiek budget vrijgemaakt in de vorm van een Vlaamse Randfonds. Als N-VA'er en fiere Vlaming kan ik daar enkel blij om zijn. Het belang van de mediaspelers in onze regio zoals RINGtv en de RandKrant wordt door de minister benadrukt. Deze zijn dan ook belangrijk voor het promoten van het Nederlands, zorgen voor lokale verankering en versterken de Vlaamse identiteit.

De eerste partner voor het Vlaamse Rand beleid blijft vzw de Rand. Deze vzw heeft in het verleden al bewezen goed werk te verrichten. Tot slot geeft de minister aan dat ook deze legislatuur de regering strikt zal toezien op het respecteren van de taalwetgeving en in het bijzonder op de toepassing van de omzendbrief Peeters. Voor N-VA blijft het Nederlands de voertaal in elke Vlaamse gemeente.

Welke zaken ontbreken volgens u in de beleidsnota?
De minister heeft duidelijk zijn werk gemaakt van deze beleidsnota. De beleidsnota biedt dan ook een stuk uitgebreider dan het regeerakkoord. Men kan het inhoudelijk misschien niet eens zijn met de keuzes die de minister maakt maar men kan niet zeggen dat hij niet weet wat hij wilt verwezenlijken in de Vlaamse Rand. Op alle verschillende domeinen wordt uitgebreid uitgelegd wat hij wilt voor de Vlaamse Rand.

Deze legislatuur wordt er 20 miljoen euro voor de Vlaamse Rand vrijgemaakt in de vorm van het Vlaamse Randfonds. Dit is de eerste keer dat er specifiek budget komt om de problemen in de rand aan te pakken. Dit is een grote stap in de juiste richting. Natuurlijk zal met dit fonds niet elk probleem in de rand opgelost raken en is het belangrijk dat er gefocust wordt op de plaatsen waar de problemen het grootst zijn. Daarnaast kunnen er ook andere extra middelen gevonden worden bij andere bevoegdheidsdomeinen om verder de problemen aan te pakken.

Bepaalde faciliteitengemeenten zoals Linkebeek en Drogenbos hebben een te laag inwonersaantal om efficiënt te kunnen besturen. Het zou een goede zaak zijn moesten deze gemeenten met een buurgemeente kunnen fuseren om aan bestuurskracht te winnen. Helaas is dit wettelijk gebetonneerd en kan enkel een bijzondere meerderheid op federaal niveau daar iets aan veranderen.

De Vlaamse Rand wordt versterkt via het Vlaamse Randfonds. Waarvoor moet dat geld volgens u gebruikt worden?
De problemen zijn zeer divers en laten zich niet door één beleidsdomein vatten. Als gevolg van de verstedelijking ontstaan er problemen op vlak van mobiliteit, onderwijs, zorg, open ruimte, groen en de culturele identiteit. De middelen zullen helaas nooit genoeg zijn om alle problemen in de regio op te lossen. Het is dan ook belangrijk om eerst de problemen aan te pakken daar waar ze het grootst zijn.

Het is voor de toekomst van de rand belangrijk dat elk kind kwalitatief Nederlandstalig onderwijs kan genieten en er voldoende ondersteuning is om het grote aantal anderstalige kinderen op te vangen zonder dat het onderwijs aan kwaliteit inboet. Hiervoor moeten de scholen extra ondersteuning krijgen. Ook bij volwassenen is het belangrijk dat er op het Nederlands ingezet wordt. Dit kan door verschillende vormen van taalpromotie via vzw De Rand.

De groene en open ruimte in de rand ligt vaak verspreid in niet aaneengesloten stukken. Waar mogelijk moeten deze aan elkaar worden verbonden met nieuwe stukken groen. Er is een tekort inzake zorg en welzijn. Hier moeten middelen gebruikt worden om extra zorgvoorzieningen te creëren en de achterstand weg te werken. Naast deze prioriteiten zijn er nog tal van zaken waaraan de middelen zinvol besteed kunnen worden. Ik kijk alvast uit naar de debatten hierover in het parlement.