Brucargo West
© Brussels Airport Company

Drie van de vijf Noordrandgemeenten vragen herziening vergunning Brussels Airport

din 14 mei

De Noordrandgemeenten Vilvoorde, Grimbergen en Wemmel dringen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan op een grondige herziening van de vergunning voor Brussels Airport en vragen om gebruik te maken van de mogelijkheid tot bemiddeling. Ze benadrukken niet tegen de luchthaven te zijn, maar een eerlijkere spreiding van de lasten te willen.

Het was van meet af aan duidelijk dat de gemeenten het niet eens waren met de nieuwe omgevingsvergunning die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir eind maart uitreikte aan Brussels Airport Company. “De vergunning miskent niet alleen in grote mate het betrachte evenwicht tussen economie, gezondheid en hinder van het vliegtuigverkeer, maar versterkt en betonneert de concentratie van het vliegverkeer, en het nachtlawaai in het bijzonder, boven de Noordrand,” klinkt het in een persbericht. De drie gemeenten vinden ook dat de nieuwe vergunning te weinig rekening houdt met de mogelijke gezondheidsschade voor omwonenden.

Vilvoorde, Grimbergen en Wemmel vrezen dat de vergunning voor de luchthaven vernietigd zal worden. “Dat is het laatste wat we wensen,” reageren de burgemeesters. “De Noordrandgemeenten ijveren al jarenlang voor een beperking en een eerlijke spreiding van de lawaaihinder, en een flinke vermindering van het nachtlawaai.” Volgens de gemeenten legde minister Demir een aantal bezwaren van haar eigen adviesorgaan (de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie of GVOC) naast zich neer, waardoor de uitgereikte vergunning voer voor betwisting en juridische onzekerheid is.

Fouten herstellen

De gemeenten erkennen het enorme belang van de luchthaven voor de regio en het land. Tienduizenden arbeidsplaatsen en tientallen bedrijven uit de ruime regio Zaventem-Vilvoorde zijn direct afhankelijk van het functioneren van de luchthaven. “Het is voor ons dan ook cruciaal dat de Raad voor Vergunningenbetwistingen tijdens de behandeling van de verzoekschriften gebruik maakt van de “administratieve lus” om de gemaakte fouten te herstellen en te komen tot correcte milieu- en lawaaivoorwaarden. Die moeten onder andere de doorgevoerde verdere concentratie van de vluchten boven de Noordrand wijzigen in een eerlijke spreiding van de hinder, de definitie van de stille nacht verruimen en concrete maatregelen voorzien om het vrachtverkeer te faciliteren zodat deze chauffeurs niet langer hun toevlucht moeten zoeken tot de buurtwegen rondom de luchthaven om te wachten op hun cargo. Deze noodzakelijke aanpassingen aan de vergunning werden eerder al bepleit door de Noordrandgemeenten tijdens de voorafgaande MER-procedure en bij het adviseren van de vergunningsaanvraag,” stellen de burgemeesters.

“Als direct betrokken besturen dringen we er in ons verzoekschrift op aan dat de Raad er alles aan doet om de verdere werking van de luchthaven niet te hypothekeren, maar de Vlaamse overheid verplicht een gedeelte van de vergunning te herzien. Daarom wordt in het verzoekschrift expliciet om een bemiddeling gevraagd.”

Machelen en Meise Eerder maakte de gemeente Machelen bekend geen verzet aan te tekenen tegen de vergunning, "omdat tal van onze inwoners op de luchthaven werken". In Meise klinkt dat 'wat nu voorligt, een verbetering is'. De gemeente onderneemt geen stappen tegen de vergunning, maar blijft wel ijveren voor een spreiding van de vluchten. "Dat is een federale kwestie en staat dus los van de vergunning," klinkt het.