Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De mening van de lijsttrekkers: PROVINCIE

De mening van de lijsttrekkers: PROVINCIE

Op 14 oktober moet u ook het stemhokje in voor de verkiezing van de provincieraad. De voorbije zes jaar vormden CD&V, sp.a, GROEN en OPEN vld in Vlaams-Brabant de meerderheid. N-VA en Vlaams Belang vulden de zitjes van de oppositie. Door de hervorming van de provincies kiezen we dit keer een pak minder provincieraadsleden. En het aantal gedeputeerden in Vlaams-Brabant zakt van zes naar vier.

Tom Dehaene – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We hebben een serieuze tand bijgestoken voor het fietsbeleid. De provincies zijn de trekker van de fietssnelwegen. Er zijn gevoelig minder overstromingen door een duurzaam en slim waterbeheer. We hebben de stedelijke gebieden in onze provincie juridisch afgebakend. Met het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (het PIVO in Zellik) leiden we jaarlijks honderden medewerkers van politie, brandweer en geneeskundige hulp op. Provinciale proefprojecten rond kleiner, duurzamer en betaalbaarder wonen zijn geslaagd en hebben ingang gevonden in de sociale woningbouw.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De bevoegdheden zijn te versnipperd en dat werkt vertragend. Er zit daardoor bijvoorbeeld te veel tijd tussen een goed ontwerp en de aanleg van een fietssnelweg. De provincie heeft verschillende bevoegdheden moeten afstaan aan de Vlaamse overheid. Vele medewerkers op die provinciale diensten zijn niet mee overgegaan en daardoor is veel expertise verloren gegaan. De provincie levert goed werk achter de schermen, maar dat is veel te weinig bekend.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een bijkomende uitleendienst en een bijkomend provinciaal domein in Halle-Vilvoorde. We willen ook aandacht voor het Vlaams karakter van de Rand. De investeringen in veilig fietsverkeer en toerisme moeten nog hoger. We willen mikken op betaalbare, kleinere en meer duurzame woningen. Ook een klimaatvriendelijke provincie is een van de uitdagingen.

 

Fatima LamartiFatima Lamarti – sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De huidige coalitie heeft een aantal dingen in gang gezet. Denk maar aan de fietssnelwegen, de steun aan sociale economiebedrijven en subsidies voor sociale huisvesting. Of ook nog de heraanleg van stationsomgevingen of maatregelen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verhogen. Bovendien zijn veel inspanningen geleverd om gemeentebesturen te informeren en te ondersteunen bij hun beleid, en –misschien nog belangrijker – om de neuzen in dezelfde richting te zetten. Want samen staan we sterker.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het provinciaal beleid is vaak nog te versnipperd. Veel kleine (maar goede) acties, die soms te weinig samenhang vertonen. De provincie moet daarom sterker focussen en in een aantal domeinen nog meer het voortouw nemen en de regierol opeisen. Om zo samen met de steden en gemeenten de grote uitdagingen van onze regio aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld de files, werk in eigen streek en het klimaatvraagstuk. Kortom: wat minder bescheidenheid en wat meer ambitie.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Vlaams-Brabant is een provincie die meer recreatiemogelijkheden moet bieden voor jong en oud. Daarom pleit ik ervoor dat de provincie meer investeringen doet om een groter aanbod te creëren aan speel- en groene ruimtes. Ook vind ik het belangrijk verder blijven investeren in welzijnssector. Daar heeft Vlabzorginvest nu al subsidies voorzien maar de komende jaren moeten we blijven investeren in de welzijnszorg.

 

Gunther CoppensGunther Coppens – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Bij de provincie werken heel wat competente en gedreven mensen. We zien dat in bijv. strategische projecten i.s.m. Vlaanderen en de gemeenten zoals het strategisch project Zennevallei. Door de expertise die men inbrengt, wordt een meerwaarde op bovenlokaal vlak geschapen. Die mensen verdienen een pluim. De ingrepen tegen wateroverlast en erosiebestrijding en het aansluitende gevoerde preventief beleid verdient eveneens een pluim. Het is trouwens een probleem dat in de toekomst alleen nog meer aandacht zal verdienen

 

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Het feit dat het provinciebestuur zoveel publicaties laat verschijnen om het eigen bestaan te rechtvaardigen is verkwisting van belastinggeld. Zo ook moet het subsidiebeleid veel gerichter zijn en minder versnipperd, een paar honderd hier en daar is leuk om in de kijker te komen als provinciebestuur, maar leidt tot weinig efficiëntie van inzet van belastinggeld. Het subsidiebeleid moet transparanter en er kan in gesnoeid worden. Ik heb ook de indruk dat ons provinciebestuur weinig voeling heeft met bepaalde regio’s zoals het Pajottenland en de Brabantse kouters. 

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De volgende Vlaamse regering zal misschien beslissen om het provinciaal bestuursniveau af te schaffen. We moeten daarop voorbereid zijn. De vele competente mensen die er werken, voeren werk uit dat zal blijven uitgevoerd worden. Daarom is het belangrijk om een plan te hebben, voor de zekerheid van de mensen, om te weten welke diensten naar Vlaanderen gaan en welke naar andere niveaus. Het moet zeker een ambitie zijn om zo efficiënt mogelijk te besturen opdat de provincie ons niet meer, maar minder gaat kosten, zonder aan de dienstverlening te tornen.

 

Klaas Slootmans – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De provinciale inspanningen omtrent de fietssnelwegen zijn positief. Elk initiatief dat de mobiliteit in onze regio vlotter maakt, verdient onze steun. Ook de ondersteuning van de provincie om de bestaande buurt- en voetwegen te heropenen of te verbeteren zijn gunstig.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst is ongezien. In meer dan de helft van de gemeenten van onze provincie spreekt een meerderheid van de jonge gezinnen geen Nederlands. Een kwart is van vreemde herkomst. De gevolgen op het vlak van woonprijzen, veiligheid, mobiliteit, verenigingsleven en onderwijs zijn stuitend. Hoewel een kordaat Vlaams woonbeleid zich meer dan ooit opdringt, verricht de provincie veel te weinig inspanningen om het tij te keren. Het afgelopen jaar werden er gemiddeld 4 woningen per gemeente gerealiseerd in het 39 gemeenten tellend Vlabinvest-gebied

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Vlaams-Brabant en in het bijzonder Halle-Vilvoorde staat voor een existentieel probleem. Vlamingen dreigen er een minderheid te worden in eigen streek. De aan de gang zijnde bevolkingsvervanging kan alleen worden gestopt indien de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeenten, werk maakt van een kordaat Vlaams woonbeleid dat de Vlamingen in staat stelt betaalbaar in de eigen gemeente te blijven wonen. De middelen van Vlabinvest moeten daarom fors worden opgeschroefd.

 

Sarah SneyersSarah Sneyers – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De voorbije jaren is de provincie uitgegroeid tot een heuse motor van het klimaatbeleid. Met groepsaankopen bij lokale aannemers maken we gebouwen energiezuinig. Ook biodiversiteit staat hoog op de agenda. Grote natuurlandschappen beschermen ons tegen hitte en overstromingen, ook in de stedelijke omgeving. Bufferbekkens houden dan weer onze voeten droog tijdens overstromingen. Er wordt gewerkt aan een uitgebreid en veilig netwerk van fietspaden en voetwegen. Het Noord-Zuidbeleid en het steunpunt dierenwelzijn zijn een grote stap voorwaarts.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het gaat allemaal wat traag. Tussen planning en uitvoering zitten soms vele jaren. Voorts blijft het provinciale niveau dikwijls onzichtbaar. De provincie wordt nog te vaak gezien als een subsidiefabriek, niet als een volwaardige partner. Ik denk dat burgers de provincie meer zouden waarderen als ze vaker eigen projecten opzet. Tot slot is het moeilijk om coherent beleid te voeren terwijl de persoonsgebonden bevoegdheden worden weggehaald door de Vlaamse regering. De echte verrommeling zit bij de intercommunales.

 

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Om te beginnen wil ik kansen bieden aan duurzame energie zoals isolatie, zonnepanelen, windturbines en geothermie. Onze CO2-uitstoot moet naar beneden. Verder wil ik een duurzaam mobiliteitsplan voor de hele Rand. Bijkomende bebouwing mag alleen nog op knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer. Nu legt de provincie fietssnelwegen naar Brussel aan en helpt ze om tramverbindingen op te zetten, maar tegelijk blijft de hogere overheid autoverkeer aantrekken met de verbreding van de Ring en het stimuleren van bedrijfswagens. Tot slot wil ik natuurgebieden aankopen om onze regio groen en gezond te houden.

 

Walter ZelderlooWalter Zelderloo – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De afgelopen bestuursperiode zijn we de provincie gebleven met de laagste provinciale belastingdruk.  De belastingen die u betaalt zijn immers al hoog genoeg. Tegelijk is er fors geïnvesteerd in de uitbouw van de infrastructuur in onze regio: recreatievoorzieningen, fietspaden, waterlopen. Daar zijn we als OPEN Vld bijzonder trots op. De beleving van uw vrije tijd, goede fietsinfrastructuur als volwaardig alternatief voor de auto in onze file-gevoelige regio én bescherming van uw eigendom tegen overstromingen en wateroverlast zijn immers de kerntaken bij uitstek van de provincie.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

We streven naar een provincie waar mensen zich vrij voelen en geen last hebben van onnodige regels. Er komt veel regelgeving uit Brussel. De provincie kan, bv. op het vlak van ruimtelijke ordening, samen met de gemeenten de regels duidelijker maken of bijsturen. We moeten daarom meer kritisch durven kijken naar oude regels en die waar nodig vernieuwen, maar ook waar mogelijk afschaffen. Dit gaat we gewoon nog beter doen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Het komt er nu op aan om verder te doen, te blijven investeren in zichtbare veranderingen om onze regio sterker te maken. OPEN Vld schuift 5 speerpunten naar voren waarrond we meer moeten doén de volgende legislatuur: meer woningen en bedrijven op minder ruimte (verhogen ruimtelijk rendement), meer investeren in onze infrastructuur (onze waterlopen, fietspaden, hernieuwbare energie, …), meer investeren in recreatievoorzieningen én meer promotie van toerisme, meer investeren in veiligheid, minder regels en zonder verhoging van de provinciebelastingen.