Het is beslist: inwoners kiezen Pajottegem als naam voor Pajotse fusiegemeente

don 14 dec

Pajottegem wordt de naam van de nieuwe gemeente die ontstaat door de fusie tussen Galmaarden, Gooik en Herne. De voorbije weken brachten meer dan 5.000 inwoners hun stem uit. Pajottegem haalt het met bijna 40 procent van de stemmen, voor Heidemark, Reinsberge, Glooiingen en Mooigem.

Pajottegem verwijst naar de naam van de streek: het Pajottenland. De naam haalt het voor Heidemark. In de eerste fase werden meer dan 1.230 voorstellen ingediend, daarna koos een jury vijf mogelijke namen. Tijdens de finale stemronde werden er in totaal 5.225 geldige stemmen, digitaal en op papier, uitgebracht op één van de mogelijkheden. "De inwoners waren bewust bezig met de nieuwe naam. Die betrokkenheid toont dat mensen samen willen bouwen aan onze nieuwe gemeente", zegt burgemeester van Gooik Gunther De Wilde. “Elk van onze 12 sterke, levendige dorpen kan zijn naam en identiteit behouden, onder de overkoepelende naam Pajottegem", vult burgemeester van Galmaarden Ludo Persoons aan.

Pajottegem wordt mee opgenomen in de definitieve fusiebeslissing die op donderdag 21 december voorligt bij de gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne. Daarna wordt de naam opgenomen in het gezamenlijk voorstel tot fusie dat wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Het uiteindelijke fusiedecreet zal de definitieve naam van de nieuwe gemeente bevatten. "Zodra de fusie op de gemeenteraden is goedgekeurd, kunnen we, samen met de inwoners en medewerkers, verder werken aan de toekomst van de nieuwe gemeente", zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert.       

Pajottegem veroorzaakte de voorbije weken heel wat commotie in andere Pajotse gemeenten. Zo stuurden Roosdaal en Lennik een brief om de naam als mogelijkheid te schrappen. Ook enkele heemkundige kringen spraken zich uit tegen de naam. "Wat als die gemeenten nu naar de provinciegouverneur stappen?", vraagt Galmaards oppositieraadslid Henk Goegebuer van Gemeentebelangen zich af. "Dan dreigen we in een lange juridische strijd te vervallen."

Burgemeester Kris Poelaert denkt dat het zover niet zal komen. "We hebben alle stappen doorlopen die we moesten doorlopen. Juridisch is alles gecontroleerd, we zijn te rade gegaan bij de provinciegouverneur en het Ministerie van Binnenlands Bestuur en de stemming stond onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder."