In april maakte Levenslust, een vzw die jongeren met leermoeilijkheden steunt, de plannen bekend voor de bouw van 325 woningen op haar parkdomein, met o.a. een revalidatiecentrum en restaurant. De buurtbewoners verzetten zich meteen fel uit vrees voor de impact op natuur, leefbaarheid en mobiliteit. Nadat 78 bezwaarschriften werden ingediend, onderwierp de gemeente Lennik het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Levenslust voor een tweede maal aan een openbaar onderzoek. Dat loopt nog tot en met 28 september 2018. Intussen gaat het nog om 70 wooneenheden.

De Werkgroep Buren Levenslust houdt vol dat het RUP rechtsongeldig is omdat het niet zou stroken met diverse structuurplannen en hekelt ook het ontbreken van een milieu-effectenrapport en mobiliteitsplan. Ze vinden het verder ongehoord dat een ecologisch waardevol en kwetsbaar parkgebied wordt opgeheven. De initiatiefnemers lanceren ook een website ‘met zoveel mogelijk transparante informatie’ op http://natuurbehoudlevenslust.be