Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De mening van de lijsttrekkers: MEISE

De mening van de lijsttrekkers: MEISE

Het waren woelige tijden de voorbije jaren en maanden op politiek vlak in Meise en dat heeft z'n effect op de lijstvorming niet gemist. Zowel de lokale CD&V als OPEN Vld vielen uit mekaar. Op de LB+-lijst van burgemeester Jos Emmerechts vindt de kiezer zowel christen-democraten als liberalen. Andere CD&V-ers staan dan weer op een eigen CD&V-lijst. Een aantal liberalen dan weer op de nieuwe lijst PRO Meise-Wolvertem. Schepen Paul Van Doorslaer keerde N-VA de rug toe en startte zelf met de lijst LEEF. GROEN, sp.a-Meise2020 en onafhankelijken vormen Samen Anders. Zes lijsten dus, met de volgende standpunten.

Gerda Van den BrandeGerda Van den Brande – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige gemeentebestuur heeft de financiële situatie sterk verbeterd. De schuldenberg werd met 10 miljoen euro afgebouwd. Daarnaast realiseerde men een forse verbetering in verkeersveiligheid: het aantal verkeersongevallen met gewonden zakte met 45% in de afgelopen jaren. Op enkele plaatsen is er een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (startfase), en ook de oprichting van de CADO (collectieve autonome dagopvang) is een goede zaak. Tot slot werd ook het aantal inbraken fors teruggedrongen met bijna de helft.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een aantal dossiers lopen vertraging op, onder meer de nieuwe bestemming voor het oud-gemeentehuis van Wolvertem. Er moet ook meer gedaan worden om de properheid van de straten te verhogen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

N-VA heeft zeer ambitieuze plannen voor Meise. De verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de dorpscentra moet verder verbeteren, de straten moeten er properder bijliggen en een echte harde aanpak van drugs en andere criminaliteit is absoluut noodzakelijk. Ook moet de gemeente extra inspanningen leveren om het Vlaamse profiel van de gemeente te benadrukken en nieuwkomers Nederlands te doen leren. We willen ook een schepenbevoegdheid ‘wonen in eigen streek’ en het inzetten van een gemeenschapswacht voor meer controle op zwerfvuil, foutparkeren en drugs.

Jos EmmerechtsJos Emmerechts – LB+

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Meise is aangenaam, mooi en groen om in te leven. De voorbije legislaturen werd grondig geïnvesteerd in duurzame gemeentelijke infrastructuur, ook sportief en cultureel. Zo kunnen de inwoners een beroep doen op een modern zwembad, sportzalen, sportterreinen, bibliotheek, muziekschool, de Muze, … Ook tijdens huidige legislatuur bleef de steun aan socio-culturele en sportverenigingen behouden terwijl de gemeente een afbouw van schulden van 28,75% realiseerde sinds de invoering van het meerjarenplan in 2014.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De wissel van 3 van de 6 schepenen (2 van N-VA en 1 van CD&V) en de cumul van één schepenmandaat met een parlementair mandaat hebben de daadkracht van het college van burgemeester en schepenen beperkt. De Vlaamse overheid heeft een aantal knelpunten in het gemeentebestuur blootgelegd waaraan moet worden verholpen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Op het vlak van mobiliteit willen we inzetten op de aanleg van nieuwe fietspaden, het wegwerken van verkeersknelpunten (doorstroming rond Wolvertem, …) en het slim ontwerpen nieuwe halteomgevingen komende sneltram. Voor gezinnen een betere vakantiespeelpleinwerking, bijkomende naschoolse kinderopvang, nieuwe ontspanningsinfrastructuur voor jeugd en verenigingen door nieuwe lokalen op nieuwe locatie. Op het vlak van veiligheid willen we gaan voor een uitbreiding van de ANPR-camera’s, en een verhoging van de verkeerscontroles. Op financieel vlak willen we verder besturen als een goede huisvader, zonder verhoging van de gemeentebelastingen.

Erwin De ClerckErwin De Clerck – PRO Meise Wolvertem

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Onze burgerbeweging is ontstaan vanuit de diepe frustratie dat het gemeentebestuur van Meise op zowat alle vlakken faalt. De gemeente beschikt echter over een magnifiek patrimonium, een sterk volk en enthousiaste jeugd. En ook financieel hoeft Meise niet onder te doen. Door de afwezigheid aan beleid verliezen de burgers het vertrouwen in de toekomst. Door samen met de bevolking aan een toekomstplan te werken, kan deze gemeente in enkele jaren tijd uitgroeien tot een bruisende gemeenschap en een bloeiende economie te midden van een uitzonderlijke natuur.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Door inspiratieloos aan de macht te zitten en visieloos beslissingen te nemen in functie van de inspiratie van de dag of de ene of de andere 'invloed' achter de schermen, draait zowat elk onderdeel vierkant. Door een combinatie van een gebrek aan professionalisme en moedwillig saboteren van controlemechanismen en opvolgsystemen, door verregaande belangenvermenging en normvervaging is de gemeente verwikkeld corruptieschandalen die met man en macht verborgen gehouden worden. Deze gebrekkige basis is nefast en staat elke gunstige ontwikkeling radicaal in de weg.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen komaf maken met het corrupte en visieloze verleden met audits, vervolging en ontslagen. En samen met de bevolking een duidelijk, transparant plan uitschrijven voor de toekomst. Het Vlaams Decreet op openbaarheid van besturen moet voor 100 procent worden toegepast, onder meer door streaming van alle publieke vergaderingen. Er moet een netwerk komen van actief betrokken burgers. Nog op ons verlanglijstje staan de herwaardering van de lokale gemeenschappen voor een hechtere samenwerking en veiligheid, een herstel van de handelskernen en een revitalisatie van Wolvertem-centrum.

Marie-Jeanne ThaelemansMarie-Jeanne Thaelemans – SAMEN ANDERS (GROEN, sp.a-Meise2020 en onafhankelijken)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Zelfs een kapotte klok staat 2 keer per dag juist. De dagopvang voor senioren, de uitbreiding van de zone 30 in Wolvertem-centrum (al werd ze niet nageleefd) en het nieuwe speeltuintje in het Neromhof zijn positief. De ondertekening (onder druk van de provincie) van het burgemeesterconvenant teneinde de CO2-uitstoot in Meise en de provincie terug te dringen, juichen we toe. De gedeeltelijke schuldafbouw (betaald met eenmalige maatregelen en hogere belastingen).

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De slecht onderhouden en vuile straten, plantsoenen, fiets- en voetpaden. Het vernietigende forensisch rapport van Audit Vlaanderen en de normvervaging. De afwezigheid van een transparant beleid. Het gebrek aan inspraak of visie. Er werden geen investeringen gedaan in de aankoop van bos- of natuurgebieden. En er waren weinig realisaties rond betaalbaar wonen. Er is te weinig geld gegaan naar de jeugdverenigingen. De belastingen werden verhoogd en er was geen parkeerbeleid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een luisterend, integer bestuur is wat Meise nodig heeft. Het groene karakter en de open ruimte moeten worden gekoesterd. We willen gezellige buurten met speelpleintjes. Meise moet een echt parkeerbeleid krijgen. Er moet paal en perk gesteld worden aan het doorgaand verkeer. Autodelen moet worden gestimuleerd. De fiets- en voetpaden moeten beter. Verder willen we een eigen sociaal woonbeleid, betere jeugdlokalen, BIN’s en een echte wijkagent. Er moet ook verder werk worden gemaakt van de schuldafbouw.

Miel De BoeckMiel De Boeck – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De gemeentelijke basisschool Klimop in Westrode kreeg drie nieuwe lokalen. Een aantal gebouwen werden gerestaureerd en verschillende wegen kregen een nieuw wegdek. De gemeentelijke speelpleinen hebben nieuwe speeltoestellen, de infokrant werd vernieuwd, samen met de website. Er zijn een veertigtal sociale woningen gerealiseerd, en op enkele na allen toegewezen aan Meisenaren.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De niet-goedkeuring, door een wisselmeerderheid, van de capaciteitsuitbreiding voor de gemeentelijke basisschool De Leertuin in Meise Centrum is een spijtige zaak. En natuurlijk ook de negatieve audit die de gemeente erop wijst dat we op een meer correcte manier moeten werken.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De aanleg van een parking voor 130 voertuigen in Wolvertem-Centrum is een must, samen met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool De Leertuin in Meise-centrum en deze van Sint Brixius Rode. Het CVO moet een nieuw cafetaria krijgen. En fietspaden langs grote wegen moeten beter. Tegen 2025 moeten nog 105 sociale woningen gerealiseerd worden. Het gemeentelijke mobiliteits- en het gemeentelijk structuurplan is toe aan herziening. Er moet aandacht komen voor de huisvesting van jeugdverenigingen. En het ongebruikte voetbalplein achter de Sportschuur moet een bestemming voor de jeugd krijgen.

Paul Van DoorslaerPaul Van Doorslaer – LEEF (Leefbaar en Efficiënt)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De voorbije legislatuur werd de gemeenteschuld afgebouwd met 10 miljoen euro. Ondanks de knip op de geldbeugel hebben we een goede stap gezet in ons milieu-en duurzaamheidsbeleid. Op 12 locaties werden onze gemeentelijke gebouwen milieuvriendelijker en energiezuiniger gemaakt. We zijn dan ook goed op weg om de uitstoot tegen 2020 met 20% te reduceren. Particulieren kunnen nog steeds profiteren van renovatiepremies. Het verenigingsleven wordt ondersteund door werkingstoelagen en ook logistiek.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het mobiliteitsprobleem blijft een oud zeer en is niet evident om op te lossen. Onze gemeente is centraal gelegen tussen Brussel en Antwerpen en blijft een transitgemeente. Zwerfvuil en sluikstorten moeten hard aangepakt worden door GAS-boetes. Dat gebeurt veel te laks en ook het plaatsen van camera’s is een werk van lange adem. De administratieve molen loopt soms tergend traag wat de nodige frustraties met zich meebrengt. Onze belastingen liggen vrij hoog en mogen niet verder escaleren.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Er moeten de komende legislatuur meer middelen vrij gemaakt worden voor het onderhoud van onze wegeninfrastructuur. Mits een doordacht financieel beleid moet een herziening van het belastingtarief bespreekbaar zijn. De eigen jeugd is onze toekomst en daarom moeten we durven inzetten op betaalbare kavels. Bij het toekennen van sociale woningen moeten de gunningscriteria doorslaggevend zijn voor onze ‘autochtone’ inwoners. Onze openbare verlichting moet omgebouwd worden tot zuinige led-verlichting. Nultolerantie voor kleine criminaliteit is de regel. En we moeten Nederlandstalige karakter bevestigen en verstevigen.